REHABILITACIJA

REHABILITACIJA

Najprihvatljivija definicija rehabilitacije bi glasila: „Rehabilitacija predstavlja proces optimalno mogućeg osposobljavanja onesposobljene (invalidne) hendikepirane osobe razvijanjem do maksimuma njenih preostalih fizičkih, mentalnih, socijalnih i profesionalnih sposobnosti i mogućnosti.“
U našoj Bolnici se sprovodi prva faza rehabilitacije, a to je medicinska rehabilitacija. Ona pripada medicini i nju sprovodi zdravstvo kroz zdravstvenu zaštitu. Ovu fazu bi trebalo da prođu svi oboleli i povređeni kod kojih postoji opasnost nastanka trajnih posledica. Medicinska rehabilitacija omogućava da onesposobljena osoba postigne što veći stepen samostalnosti u aktivnostima svakodnevnog života.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Ul.Kosančićeva bb, Gradski stadion Zapadna tribina, Novi Pazar

+381(0)69 33 620 22

medisportnp@gmail.com